Back to Helsinki Page

David Muñoz Alcántara

INSTALLATION

3-17 SEP

Cultural Centre Stoa: Lobby

Courtesy of Artist

Memoryand resistance are the repeated routine of a popular organized basis. “Nothingabout us without us!” became a working emblem in the battle for autonomy,self-determination, and history. Someone might ask: Who is that us?

“I am We [Yo Soy Nosotr@s]” is the reply presented at the 2012 Zapantera Negraexhibition from a painting by Saúl Kak and Emory Douglas—former Black PantherMinister of Culture, who also anticipated this question by binding one’scomplicity to everyone’s liberation struggle with light-years ahead ofagitation-wisdom. After 501 years, “we were never conquered!” is read acrossthe festive flyers announcing the 19th anniversary of the ZapatistaCaracoles—and if you don’t know anything about the story I´m telling you, thengo know, as it is time to learn and reproduce the proves that another world ispossible.

A specter will continue haunting the world, that of popular revolutionaryautonomy. Present and living in people’s rebellious spirit that never forgetsand never complies.

While the corporate-state alliance continues to dispossess and kill the worldat bare sight, on a real wave of extroverted terrorism servile to a fossilfascist agenda aiming to reboot capitalism at any cost. As it shows the urgentdenunciation of the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata(CIPOG-EZ) concerning the continuous armed attacks conducted by thenarco-paramilitary groups “Los Ardillos”, “Los Rojos” and “Los GuerrerosUnidos” for over 30 years to intimidate and dissolve the indigenousorganization in Guerrero. To this is summed the demand for the living return ofthe CIPOG-EZ comrades Pablo Hilario Morales and Samuel Hernández Sánchez whoforcedly disappeared on the 25th of January, 2022.

At the frontline of this anti-capitalist battle are the indigenous caravans inthe defense of water and life, and not only for survival but for life infreedom for everyone. The call is to learn, articulate, and merge broadinternationalist solidarities in struggle, and weave the networks of rebellionand resistance.

Here are two demands to be exercised and carried forward.
Land back!
Nothing for us everything for everyone!

Muisti ja vastarinta ovat kansan järjestäytyneen pohjan toistuvaa rutiinia. "Ei mitään meistä ilman meitä!" tuli toimivaksi tunnukseksi taistelussa autonomian, itsemääräämisoikeuden ja historian puolesta. Joku saattaa kysyä: Kuka on tuo me? 

"Minä olen me [Yo Soy Nosotr@s]" on vastaus, joka esiteltiin vuoden 2012 Zapantera Negra -näyttelyssä Saúl Kakin ja Emory Douglasin - entisen Mustien Panttereiden kulttuuriministerin - maalauksesta, joka myös ennakoi tätä kysymystä sitomalla oman osallisuutensa kaikkien vapautustaisteluun valovuosia agitaatioviisautta edellä. 501 vuoden jälkeen "meitä ei koskaan valloitettu!" lukee Zapatista Caracolesin 19. vuosipäivän juhlallisissa lentolehtisissä - ja jos ette tiedä mitään tarinasta, jonka kerron teille, niin menkää tutustumaan, sillä on aika oppia ja kerrata todisteita siitä, että toinen maailma on mahdollinen.

Eräs aave kummittelee edelleen maailmassa, kansan vallankumouksellisen autonomian aave. Se on läsnä ja elää ihmisten kapinallisessa hengessä, joka ei koskaan unohda eikä koskaan tottele.

Samaan aikaan kun yritysten ja valtioiden liittouma jatkaa maailman riistämistä ja tappamista paljain silmin, todellisen ekstrovertin terrorismin aallon myötä, joka palvelee fossiilista fasistista agendaa, jonka tavoitteena on käynnistää kapitalismi uudelleen hinnalla millä hyvänsä. Kuten se osoittaa Guerrero-Emiliano Zapatan alkuperäiskansojen kansanneuvoston (CIPOG-EZ) kiireellinen ilmianto, joka koskee huumeparamilitaaristen ryhmien "Los Ardillos", "Los Rojos" ja "Los Guerreros Unidos" yli 30 vuoden ajan tekemiä jatkuvia aseellisia hyökkäyksiä Guerreron alkuperäiskansojen järjestöjen pelottelemiseksi ja hajottamiseksi. Tähän liittyy vaatimus CIPOG-EZ:n toverien Pablo Hilario Moralesin ja Samuel Hernández Sánchezin, jotka katosivat väkisin 25. tammikuuta 2022, elävänä palauttamisesta.

Tämän antikapitalistisen taistelun etulinjassa ovat alkuperäiskansojen karavaanit, jotka puolustavat vettä ja elämää, eivätkä ainoastaan selviytymisen vaan kaikkien vapaan elämän puolesta. Kutsumme oppimaan, artikuloimaan ja yhdistämään laajoja internationalistisia solidaarisuuksia taistelussa ja kutomaan kapinan ja vastarinnan verkostoja.

Tässä on kaksi vaatimusta, jotka on toteutettava ja vietävä eteenpäin. 

Maa takaisin!

Ei mitään meille, kaikki kaikille!Kuvio on liikkeen yksityiskohta

Bio

David Muñoz-Alcántara works intersects art, architecture, philosophy, and research. They focus on producing and reproducing revolutionary poetics. They seek to forward the understanding of art as class struggle in the imagination and aesthetic praxis grounded in liberation struggles. Their work contributes to the organization of socio-ecological collective forefronts thriving for transformative justice and ecological Reparations. David Muñoz-Alcántara was a research fellow 2019-2020 at Utrecht BAK-Basis voor Actuele Kunst; and 2016-2017 researcher at Goldsmiths University of London. In 2021, received the Doctor of Arts dissertation award and honors from Aalto University. David is a Licensed Architect at UNAM-México since 2004. Together with the Red Forest assembly, they are currently convening the German Pavilion “Nomadic Cosmologies and Fugitive Power” at the 23 rd Milan Triennale, 2022.

Biografia

Hänen työssään yhdistyvät taide, arkkitehtuuri, filosofia ja tutkimus. Hän keskittyy tuottamaan ja toistamaan vallankumouksellista poetiikkaa. Hän pyrkii edistämään ymmärrystä taiteesta luokkataisteluna mielikuvituksessa ja vapautustaisteluihin perustuvana esteettisenä käytäntönä. He pyrkivät edistämään ymmärrystä taiteesta luokkataisteluna mielikuvituksessa ja vapautustaisteluihin perustuvana esteettisenä käytäntönä. Heidän työnsä edistää transformatiivisen oikeudenmukaisuuden ja ekologisen oikeudenmukaisuuden puolesta kukoistavien sosioekologisten kollektiivisten eturintamien organisointia. David Muñoz-Alcántara oli tutkijana 2019-2020 Utrechtin BAK-Basis voor Actuele Kunstissa; ja 2016-2017 tutkijana Lontoon Goldsmithsin yliopistossa. Vuonna 2021 sai taiteen tohtorin väitöskirjan palkinnon ja kunniamaininnan Aalto-yliopistosta. David on UNAM-Méxicon lisensoitu arkkitehti vuodesta 2004. Yhdessä Red Forest -kokoonpanon kanssa he ovat parhaillaan koolle kutsumassa Saksan paviljonkia "Nomadic Cosmologies and Fugitive Power" Milanon 23. Triennalessa 2022.