Back to Helsinki Page

Ayoung Kim

SCREENING

10 Sep

7 pm

30 min

Kontula Skatepark

A Live Voice-Transforming Lecture Performance (Ver. IMPAKT Festival, 2020)

In 2019, Ayoung Kim travelled to Mongolia to research its abundant animistic belief system towards land, mother rock, stones and sacred caves that purify human guilts. It is the widespread belief of the Mongolian people that rocks and minerals are alive, like other natural elements. Consider the particular origin myth that human beings were born from rocks. From where does the belief came from, and why has it prevailed for so long...? Ayoung Kim traces this topic and creates her own hyperbolic mythology connected to the origin of Petra Genetrix by integrating interviews with a historian, geologist, geology museum director, and the locals. By way of the notion of Petrogenesis—which refers to a genesis from rocks—Ayoung Kim wanders the interrelated and overlapped layers of time, as though lost in the Earth's strata. "Quartz can be considered to be a type of natural computer, since it absorbs and stores a large amount of energy." Can we think of the rocks and stones that have existed since the beginning of the Earth as the Earth's vehicle for memory storage? With her own fictitious character Petra Genetrix, she utilizes not only various video clips including interview footage that she had taken in Mongolia and Iran, but also her own "voice". She transforms her voice into many entities, and by doing so, she conjures up another mythology.

Vuonna 2019 Ayoung Kim matkusti Mongoliaan tutkimaan sen runsasta animistista uskomusjärjestelmää maata, kiviä ja pyhiä luolia kohtaan, jotka puhdistavat ihmisten syyllisyyttä. Mongolian kansan laajalle levinnyt uskomus on, että kivet ja mineraalit ovat eläviä, kuten muutkin luonnon elementit. Ajattele erityistä alkuperäis myyttiä, jonka mukaan ihmiset ovat syntyneet kivistä. Mistä uskomus tulee ja miksi se on vallinnut niin kauan...? Ayoung Kim jäljittää tätä aihetta ja luo oman hyperbolisen mytologiansa, joka liittyy Petra Genetrixin alkuperään. integroimalla haastatteluja historioitsijan, geologin, geologian museon johtajan ja paikallisten kanssa. Petrogeneesin käsitteen mukaisesti—joka viittaa syntymiseen kivistä—Ayoung Kim vaeltelee toisiinsa liittyvissä ja päällekkäisissä aika tasoissa, ikään kuin eksyneenä maapallon kerroksiin.
"Kvartsia voidaan pitää eräänlaisena luonnollisena tietokoneena, koska se imee ja varastoi suuren määrän energiaa." Voimmeko ajatella maapallon alusta asti olemassa olleita kiviä Maan muistin säilytys välineenä? Kim käyttää oman fiktiivisen hahmonsa Petra Genetrixin kanssa paitsi erilaisia videoleikkeitä, mukaan lukien haastattelumateriaalia, jota hän on tallentanut Mongoliassa ja Iranissa, myös omaa "ääntään". Hän muuttaa äänensä moniksi kokonaisuuksiksi ja näin tekemällä hän loihtii esiin uuden mytologian.

Bio

Profoundly interested in manifestations of narrativity across different media and in the narrating subject, Ayoung Kim focuses on movements, crossings, transnational incidents, and the subjects who traverse boundaries. She uses storytelling devices to reconstruct reality as she attempts to reflect improbable aspects of life and the world and layered spatiality and temporality, while calling to mind comprehensible worlds. Blending fragments of geopolitics and mythology with future iconography, she allows future time to permeate the present. Her interest in synthesis, hybridization, and the coexistence of disparate times has branched out into different concepts, leading to an interest in every kind of traversal, transition, transposition, and reciprocity in areas including time, space, structures, and syntax.

ayoungkim.com

Biografia

Ayoung Kim on syvästi kiinnostunut kerronnallisuuden ilmenemismuodoista eri medioissa ja kertovassa subjektissa, ja hän keskittyy liikkeisiin, ylityksiin, valtioiden rajat ylittäviin tapahtumiin ja rajoja ylittäviin subjekteihin. Hän käyttää tarinankerronnan keinoja todellisuuden rekonstruoimiseksi yrittäessään heijastaa elämän ja maailman epätodennäköisiä puolia sekä kerroksellista tilallisuutta ja ajallisuutta, samalla kun hän tuo mieleen ymmärrettäviä maailmoja. Sekoittamalla geopolitiikan ja mytologian fragmentteja tulevaisuuden ikonografiaan hän antaa tulevan ajan läpäistä nykyisyyden. Hänen kiinnostuksensa synteesiin, hybridisaatioon ja erilaisten aikojen rinnakkaiseloon on haarautunut erilaisiin käsitteisiin, mikä on johtanut kiinnostukseen kaikenlaiseen läpikulkuun, siirtymiseen, transpositioon ja vastavuoroisuuteen muun muassa ajan, tilan, rakenteiden ja syntaksin alueilla.